Gudstjänstens flöden

När Paulus talar om den kristna gudstjänsten ryms både frihet och ordning. Samtidigt som var och en har något att bidra med ställerPaulus upp ordningar för gemenskapens bästa, föreskrifter somkan vara ganska detaljerade. Nådegåvorna och gudstjänstordningarnaär alla rotade i kärleken. Det styrker den gemensamma uppbyggelsen i tro, hopp och kärlek.

Att hålla samman frihet och ordning är viktigt för alla kristna gudstjänster, oavsett om de kallas huvudgudstjänst, andakt, mässaeller väckelsemöte. Därför vill vi tala om fyra

gudstjänstflöden: Samling – Ordet – Delande – Sändning.

Då gudstjänstens olika moment knyts till ett särskilt flöde skapas möjlighet att kombinera stora lokala variationer med en tydlig kristen ordning. Ordet ”flöde” markerar både rörelsen i gudstjänsten och grundrytmen i gudstjänsten. Gudstjänstmomenten underrespektive gudstjänstflöde finner sin plats och mening, blir tydliga,när vi ser de olika flödena och vad de syftar till.

De fyra gudstjänstflödena följer en rytm som känns igen i många sammanhang. Det skapar delaktighet både för dem som är vana att gå i kyrkan och dem som inte är det. Vid Samlingen hälsar vi på varandra och förbereder oss på att fira gudstjänst. De centraladelarna i gudstjänsten är Ordet och Delande. Genom Ordet möter vi Guds tilltal. I Delande fördjupas gemenskapen med Gud och andra. Till sist avslutas gudstjänsten med Sändningen; vi bryter upp och återvänder till vardagen.

Gudstjänstflöden finns i nästan alla kyrkor. Många kyrkor använderorden Samling – Ordet – Bordet – Sändning. När vi nu använderordet Delande istället för Bordet inkluderas mycket mer än tidigare. Här ryms många former som redan i dag är en del av gudstjänsten, samtidigt som nya kan inkluderas och finna en plats i den breda kristna traditionen.